Algemene Voorwaarden

 1. Op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten die tussen Besteller en Razrbladz
  B.V. (“Razrbladz B.V.”) tot stand komen, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van
  toepassing.
 2. Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door de Besteller slechts een beroep worden
  gedaan indien en voor zover deze door Razrbladz B.V. uitdrukkelijk zijn aanvaard.
 3. De Besteller met wie eenmaal op de deze voorwaarden is gecontracteerd, aanvaardt de
  toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en Razrbladz
  B.V..
  A. Totstandkoming overeenkomst

i. Tussen Razrbladz B.V. en Besteller komt een koopovereenkomst tot
stand op het moment dat de Besteller een aanbieding van Razrbladz
B.V. accepteert middels het volledig en correct invullen van het door
Razrbladz B.V. beschikbaar gemaakte formulier.

B. Prijs
i. Razrbladz B.V. behoudt zich het recht voor om de prijzen van de door
haar in servicevorm aangeboden producten tijdens de looptijd van
de service te wijzigen, waarbij Razrbladz B.V. Besteller uiterlijk 14
dagen van tevoren zal informeren en Besteller de mogelijkheid heeft
om de service binnen 10 dagen op te zeggen zonder dat Besteller
enige vergoeding verschuldigd is voor niet geleverde producten.
ii. Actiecodes en giftcards hebben de geldigheidsduur die door
Razrbladz B.V. wordt vermeld bij uitgifte.
iii. Acties en aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.
C. Betaling
i. Voor de betaling kan Besteller uitsluitend gebruik maken van de
door Razrbladz B.V. aangeboden betalingsmogelijkheden.
ii. Bij het gebruik van een betalingslink die door Razrbladz B.V. voor
automatische incasso wordt toegestuurd aan Besteller, geeft
Besteller Razrbladz B.V. toestemming om ook toekomstige
betalingen van het betreffende rekeningnummer te innen.
iii. Betaling vindt plaats uiterlijk binnen 14 dagen nadat een
koopovereenkomst tot stand is gekomen. Periodieke betaling vindt
plaats voorafgaand aan elke serviceperiode.
iv. Indien de betaling na de eerste herinnering niet binnen de daarin
gestelde termijn plaatsvindt, is Razrbladz B.V. gerechtigd de service
eenzijdig per direct te beëindigen, onverminderd het recht op
schadevergoeding en het recht om achterstallige betalingen te innen
en de bijbehorende incassokosten op Besteller te verhalen.
v. De producten blijven in eigendom van Razrbladz B.V. totdat Besteller
de producten heeft betaald.
vi. Betalingsherinneringen worden door Razrbladz B.V. uitsluitend
elektronisch verstuurd.
D. Levering, levertijd en uitvoering
i. RazrbladzRepeat levering geschiedt op kosten van Razrbladz B.V. op
het bij de bestelling opgegeven adres.
ii. De Besteller (d.w.z. de persoon aan wie de zending wordt
verzonden) zal de declarant en importeur zijn in het land waarvoor
de zending bestemd is.
iii. Bestellingen worden afgeleverd binnen drie tot vijf werkdagen na
bestelling waarbij bezorging alleen mogelijk is op dagen waarop DHL

in het betreffende gebied bezorgt. Razrbladz B.V. biedt geen
mogelijkheid tot afhalen.
iv. Besteller is verantwoordelijk voor het up to date houden van
contactgegevens inclusief bezorgadres. Indien een bestelling niet
aankomt omdat de contactgegevens niet juist zijn ingevuld, zal
Razrbladz B.V. de bestelling binnen drie tot vijf dagen na retour van
de bestelling en ontvangst van het juiste adres opnieuw verzenden
en de verzendkosten in rekening brengen.
v. Om producten van Razrbladz te ontvangen heeft de brievenbus van
besteller de volgende afmetingen: minimaal 26,5 cm lang en 3,2 cm
hoog.
E. Gegevensbescherming
i. De door Besteller aan Razrbladz B.V. verstrekte persoonsgegevens
worden uitsluitend gebruikt om de bestelling uit te voeren, conform
de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voor meer
informatie, zie onze Privacy Policy.

F. Garantie en aansprakelijkheid
i. Razrbladz B.V. garandeert slechts dat de door haar geleverde
producten geschikt zijn voor het doel waarvoor zij op grond van de
door Razrbladz B.V. verstrekte informatie bestemd zijn en
garandeert dat de producten voldoen aan de eventuele wettelijke
verplichtingen en andere overheidsvoorschriften die gelden voor dat
gebruiksdoel.
ii. Razrbladz B.V. garandeert dat de door haar geleverde producten en
diensten worden geproduceerd respectievelijk geleverd met respect
voor mens en milieu, zonder gebruikmaking van kinderarbeid.

G. Wijzigingen
i. Razrbladz B.V. behoudt zich het recht voor deze algemene
voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het verdient aanbeveling
om deze algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen.

H. Ontbinding
i. Indien de Besteller zijn verplichtingen onder deze overeenkomst niet
nakomt dan heeft Razrbladz B.V. de keuze om: a. de Besteller de
gelegenheid te geven om binnen een door Razrbladz B.V. gestelde
termijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen; b. de
overeenkomst zonder voorafgaande waarschuwing geheel of
gedeeltelijk te ontbinden; Razrbladz B.V. behoudt zich te allen tijde
het recht voor om naast ontbinding van de overeenkomst, ook
volledige vergoeding van alle schade en kosten op Besteller te
verhalen.

I. Geschillen en toepasselijk recht
i. Op alle verbintenissen tussen Razrbladz B.V. en de Besteller is
Nederlands recht van toepassing.

Retour policy Razrbladz B.V.
Returns Process – summary
If you are not 100% satisfied with your Razrbladz products we offer you a 30 day return
service, free of charge. However all items must be returned to us in mint saleable

condition. They must be returned unused and in their original, undamaged packaging.
Please contact our customer service before you return your products. They will be glad to
further assist you.
We will reimburse the amount you paid for your purchase with us as soon as possible,
within a maximum of 30 days after an assessment of the goods returned. The customer
is responsible for shipping costs. Returns received outside the above time frame are not
to be accepted.
Please send your returns to:
Razrbladz B.V. – Returns
Nikkelstraat 21, 4823 EA Breda

When and if returning your products, please consider the following terms and conditions:
• We offer a 30 day return service.
• When we receive your package in good order, we will refund you within 30 days.
• Shaving products and Cosmetic products (blades, shave gel, after shave cream, lotion,
moisturizer, etcetera.) may only be returned unopened and in their original packaging for
hygienic reasons. Unfortunately, we will not take back any used razor blades, opened
containers, jars, tubes or bottles.
• We are able to process your returns and exchanges only when the order is returned to us in
mint saleable condition, in original packaging and in a sturdy return box, faulty products
excluded. We reserve the right to refuse returns that show wear and tear or other damage
inflicted by the customer.
• Damaged deliveries can be returned free of charge. Please contact customer service.
• The customer is responsible for shipping costs. Returns received outside the above time
frame are not to be accepted.
• In the event that the wrong product has been sent to you, we will refund the amount you paid
for your purchase with us and any costs incurred on your behalf for the return of the wrong
item shall also be refunded by us once we have received the goods from you within 30 days
after purchase.Retour policy Razrbladz B.V.

Returns Process – summary

If you are not 100% satisfied with your Razrbladz products we offer you a 30 day return service, free of charge. However all items must be returned to us in mint saleable condition. They must be returned unused and in their original, undamaged packaging.

Please contact our customer service before you return your products. They will be glad to further assist you.

We will reimburse the amount you paid for your purchase with us as soon as possible, within a maximum of 30 days after an assessment of the goods returned. The customer is responsible for shipping costs. Returns received outside the above time frame are not to be accepted.

Please send your returns to:
Razrbladz B.V. – Returns
Nikkelstraat 21, 4823 EA Breda


When and if returning your products, please consider the following terms and conditions:

 • We offer a 30 day return service.
 • When we receive your package in good order, we will refund you within 30 days.
 • Shaving products and Cosmetic products (blades, shave gel, after shave cream, lotion, moisturizer, etcetera.) may only be returned unopened and in their original packaging for hygienic reasons. Unfortunately, we will not take back any used razor blades, opened containers, jars, tubes or bottles.
 • We are able to process your returns and exchanges only when the order is returned to us in mint saleable condition, in original packaging and in a sturdy return box, faulty products excluded. We reserve the right to refuse returns that show wear and tear or other damage inflicted by the customer.
 • Exchanges to different size will be shipped by Razrbladz free of cost.
 • Damaged deliveries can be returned free of charge. Please contact customer service.
 • The customer is responsible for shipping costs. Returns received outside the above time frame are not to be accepted.
 • In the event that the wrong product has been sent to you, we will refund the amount you paid for your purchase with us and any costs incurred on your behalf for the return of the wrong item shall also be refunded by us once we have received the goods from you within 30 days after purchase.
Scroll naar boven